ch.supkul construction co.,Ltd.

Professional Architecture, Design.

พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ได้กำหนดนิยามของอาคารประเภทต่างๆ ไว้ดังนี้

 • ห้องแถว .
 • ตึกแถว
 • บ้านแถว
 • บ้านแฝด
 • อาคารพาณิชย์
 • อาคารสาธารณะ
 • อาคารพิเศษ
 • อาคารอยู่อาศัยรวม
 • อาคารขนาดใหญ่
 • สำนักงาน
 • คลังสินค้า
 • โรงงาน
 • โรงมหรสพ
 • โรงแรม
 • ภัตตาคาร

CH SUPKUL CONSTRUCTION

( ออกแบบอาคาร-รับเหมาก่อสร้าง-บริหารโครงการ )

(Design - Construction - Project Management)